CVL_SCUT_LOGO
PhD Students
Yangyang Xu 徐洋洋, Co-supervised Ph.D., 2018


Master Students

Yuan Liang 梁远, 2017
Xin Huang 黄鑫, 2018
Yongtuo Liu 刘永拓, 2018
Zeyang Zhou 周泽洋, 2018
Bing Peng 彭兵, 2018
Qiang Wen 文强, 2018
Simin Li 李思敏, 2018
Meichen He 何美晨, Joint M.Sc. with the University of Nantes, 2018
Xinyao Jiang 蒋馨瑶, Joint M.Sc. with the University of Nantes, 2018
Yuxin Jiang 姜雨馨, 2019
Bo Wang 王博, 2019
Haoxin Chen 陈浩鑫, 2019
Junjie Deng 邓骏杰, 2019
Huasheng Liu 刘华胜, 2019
Hanjie Wu 伍瀚杰, 2019
Han Deng 邓瀚, 2020

Sucheng Ren 任苏成, 2020
Liangyu Chai 柴亮宇, 2020 

Huiting Yang 杨慧婷, 2020
Zhansheng Li 李占胜, 2020

Zhixuan Zhong 钟智炫, 2020

Zheng Xiong 熊峥, 2021

Zongwei Wu 吴宗威, 2021

Ziyu Yang 杨紫钰, 2021

Weiying Zheng 郑炜颖, 2021

Yang Zhou 周洋, 2021Alumni


Name
Graduation
Program
First Job/Currently
Huaidong Zhang
张怀东
2020
Joint PhD
Postdoc at PolyU HK
Yong Du
都勇
2019
Joint PhD
Assistant Professor at Ocean University of China 
Yinjie Tan
谭尹杰
2020
Master
Sensetime
Qianshu Zhu
朱乾树
2020
Master 
Huawei
Jiaojiao Chen
陈姣姣
2020
Master 
Lexin 深圳乐信控股有限公司
Taizhong Ye
叶泰钟
2020
Master 
深圳农村商业银行股份有限公司

Chufeng Xiao
肖楚烽
2019
B.Sc
PhD at CityU HK

Shuquan Ye
叶舒泉
2019
B.Sc
PhD at CityU HK

Yiliang Chen
陈奕良
2017
Visiting Student
RA at CityU HK

Junliang Li
黎俊良
2017
Visiting Student
PhD at MUST

Yingruo Fan
樊应若
2017
Visiting Student
PhD at HKU

Photos